TOPlist

Naší zákazníci využívají právní poradenství zdarmaZákladní údaje

Dodavatel: Plan A Company s.r.o. sídlo: Hrdlív 138, 27306
IČO: 04108914

Kontaktní údaje

Telefon: +420 608 772 227
E-mail: pravnik@snadne.cz

Ceny

Nejsme plátci DPH.

Objednávka

Zákazník musí během v objednávce uvést úplnou platnou adresu a další kontaktní údaje (email, telefon). Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Zákazník

Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si objedná kterékoliv zboží nabízené dodavatelem.

Standardní vyřízení objednávky

Standardním vyřízením objednávky se má na mysli komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím e-mailů. Při tomto průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné e-maily.

Expediční lhůta

Dodavatel se zavazuje expedovat zboží bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky od zákazníka. V převážné většině případů je zboží odesláno během 4 pracovních dnů od jeho objednání zákazníkem. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů je zákazník kontaktován.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen ihned při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost jeho obalu a popř. je také ihned u přepravce reklamovat

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno a musí být vráceno včetně všech dokumentů a dodacího listu doporučenou zásilkou (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijímány). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu dodavatele bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené na www.snadne.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Běh záruční doby dne počíná ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Záruka se v žádném případě nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním nebo osobou odlišnou od dodavatele.

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě dodavatel tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Dodavatel získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.snadne.cz