TOPlist

Podpora bytových družstev

Podpora bytových družstev

Podpora bytových družstev

Právní poradenství zdarma

Se zakoupením produktu Právník snadně - podpora bytových družstev máte k dispozici právní poradenství na rok zdarma. Můžete se ptát na tyto okruhy dotazů:

 1. Problematika bytů, nebytových a společných prostor a veškerých vztahů v bytovém právu
 2. Zakládání a vznik družstva, stanovy, právní vztahy, orgány BD, vyloučení člena z BD
 3. Činnost představenstva bytového družstva, kontrolní komise, organizační struktura
 4. Kompetenční spory mezi orgány BD (správa i samospráva)
 5. Nájemní smlouvy a jejich změny. Smlouvy o převodu bytu do vlastnictví
 6. Prohlášení vlastníka objektu o vymezení bytových jednotek
 7. Domovní řád. Opravy domu a jeho společných částí. Domovnictví
 8. Příspěvky do fondu oprav. Skončení nájmu bytu. Vymáhání dluhů od neplatičů
 9. Výběrová řízení, zadávání zakázek z pohledu vlastníka/družstevníka
 10. Pozemky okolo domu, garáže, parkovací místa
 11. Občanské právo a s ním související právní předpisy
 12. a další související oblasti

Také máte možnost konzultovat dohody a smlouvy. Můžete si nechat ověřit vaše obchodní podmínky nebo provozní řád. Poradenství můžete využívat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete se ptát právníků každý den na neomezený počet dotazů. Poradna vám šetří peníze!
Jak funguje Poradna?

Vzory smluv

Součástí produktu podpora města jsou vzory smluv. Máte k dispozici desítky vzorů, které pravidelně novými vzory doplňujeme a celý seznam rozšiřujeme. Jednotlivé vzory můžete jednoduše editovat a upravovat dle vlastních potřeb v administrativní části vašeho účtu na webu snadne.cz
Jak funguje práce se vzory?

Edice Právník snadně

Edice Právník Snadně obsahuje dva filmy na dvou DVD obsahující odborný výklad pracovního práva, které odpoví na všechny vaše dotazy. Edice dále obsahuje software Právník Snadně s obchodním, pracovním, daňovým a sociálním právem. CD-ROM Právník Snadně v kombinaci s roční aktualizací Vám pomůže v orientaci mezi paragrafy. Je to vhodný doplněk kanceláře každé obce a jejích zaměstnanců. Při vývoji jsme mysleli na koncového uživatele. Aplikace Vás tak potěší svou přehledností a jednoduchostí ovládání. Přesnost aktualizací je samozřejmostí.

Obsah 1. dílu DVD:

 1. PRACOVNÍ PRÁVO:
  vymezení základních pojmů týkajících se pracovního práva
 2. ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE:
  18 základních rozdílů starého a nového zákoníku práce
 3. SUBJEKTY PRACOVNÍHO PRÁVA: Kdo může být účastníkem individuálních pracovně právních vztahů? Vymezení pojmů zaměstnanec a zaměstnavatel, výčet jejich práv a povinností
 4. PRACOVNÍ POMĚR:
  Jak vzniká pracovní poměr? Co musí obsahovat pracovní smlouva? Jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru? Co obnáší tzv. konkurenční doložka? Jak správně sjednat a vypočítat výpovědní dobu? Jak dlouhá může být zkušební doba?
 5. ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU:
  Kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci? Kdy zaměstnavatel může, ale nemusí zaměstnance převést na jinou práci? Co znamená přeložení zaměstnance?
 6. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU:
  Kdy může skončit pracovní poměr? Co musí splňovat dohoda o ukončení pracovního poměru? Co obnáší ukončení pracovního poměru výpovědí? Z jakých důvodů může zaměstnavatel dát výpověď zaměstnanci? Kdy nemůže zaměstnavatel dát výpověď zaměstnanci? Kdy může nastat okamžité zrušení pracovního poměru? Co obnáší zrušení pracovního poměru ve zkušební době? Kdy je neplatné rozvázání pracovního poměru? Kdy lze zaměstnance odvolat z funkce? Co je to osobní spis? Co je to posudek o pracovní činnosti? Co obsahuje potvrzení o zaměstnání?
 7. HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ:
  Co musí splňovat zaměstnavatel při hromadném propouštění?
 8. ODSTUPNÉ:
  Co je to odstupné? Komu náleží odstupné? Kdo nemá právní nárok na odstupné?
 9. DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR:
  Co musí splňovat dohoda o provedení práce? Kdy je vhodné uzavřít se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti?
 10. ÚŘADY PRÁCE:
  Jaké jsou úkoly úřadu práce? Kdo má právo na zaměstnání? Kdo může zprostředkovávat zaměstnání? Kdo je kvalifikován jako uchazeč o zaměstnání? Kdy konči evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce? Kdy má úřad práce právo uchazeče z evidence vyřadit?
 11. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE:
  Co musí agentura splňovat, aby mohla zprostředkovávat zaměstnání? Jaké má práva a povinnosti?
 12. OTÁZKY:
  Zde naleznete odpovědi na Vaše dotazy.

Obsah 2. dílu DVD:

 1. PRACOVNÍ PRÁVO:
  vymezení základních pojmů pracovního práva
 2. PRACOVNÍ DOBA:
  Jaká jsou omezení pro stanovení délky pracovní doby? Co to znamená dvousměnný a třísměnný provoz? Existuje také nepřetržitý provoz? Co to znamená pracovní pohotovost? Co to znamená rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby? Kdy jsou v pracovní době přestávky? Jak dlouhé přestávky musí být a co musí splňovat? Co znamená doba odpočinku? Jaké jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při práci přesčas?
 3. PŘEKÁŽKY V PRÁCI:
  Jaké důležité osobní překážky na straně zaměstnance musím omluvit? Jaká náhrada mzdy náleží zaměstnanci v případě jeho neschopnosti? Co to jsou překážky v práci z důvodu obecného zájmu? Co to znamená výkon občanské povinnosti? Jak dlouho trvá mateřská dovolená a jak dlouho rodičovská dovolená? Kdo může žádat o rodičovskou dovolenou? Jaké můžou nastat překážky v práci na straně zaměstnavatele? Jaké můžou nastat překážky v práci na straně zaměstnance?
 4. DOVOLENÁ:
  Komu přísluší dovolená za kalendářní rok? Na kolik dnů dovolené má nárok zaměstnanec a za jakých podmínek? Co znamená dovolená za odpracované dny? Co je dodatková dovolená? Kdo schvaluje nástup a čerpání dovolené a za jakých podmínek? Jak řešit nevyčerpanou dovolenou?
 5. ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ:
  Jaký rozdíl je mezi mzdou a platem? Co obsahuje mzdový výměr? Jak to je z naturální mzdou? Jaká je výše minimální mzdy? Jak se určuje plat? Co je zaručená mzda nebo plat? Jaké jsou minimální příplatky ke mzdě a platu?
 6. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU:
  Jaké předpoklady musí být splněny pro vznik odpovědnosti zaměstnance za škodu? Jaké jsou výše náhrady škody? Co znamená odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů? Na co se vztahuje dohoda o převzetí odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů? Kdy vzniká odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat? Kdy vzniká odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody?
 7. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU:
  Kdy je zaměstnavatel odpovědný za škodu? Co znamená odpovědnost za odložené věci? Co znamená odpovědnost při odvrácení škody?
 8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: Jaké plynou zaměstnavateli BOZP povinnosti? Co dělat v případě, že se na pracovišti stane pracovní úraz? Jaké má zaměstnanec povinnosti a práva?
 9. NÁHRADA ŠKODY:
  Kdo má odpovědnost za škodu? Jaké jsou prevenční povinnosti zaměstnavatele? Jaké jsou povinnosti zaměstnance?
 10. ODBOROVÉ ORGANIZACE:
  Kdy můžou vzniknout odborové svazy? Co je to kolektivní smlouva? Co musí dohoda o kolektivní smlouvě obsahovat a splňovat? Co je to rada zaměstnanců?
 11. ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN:
  Kdo má speciální pracovní podmínky? Kde nesmějí být zaměstnané ženy? Kdy má žena nárok na přestávku ke kojení?
 12. ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY MLADISTVÝCH:
  Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, který zaměstnává mladistvého? Jakými pracemi nesmějí být zaměstnáváni mladiství?
 13. OTÁZKY:
  Zde naleznete odpovědi na Vaše dotazy.

CD-ROM obsahuje:

Obchodní právo
 • Zákon směnečný a šekový
 • Zákon o poštovních službách
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o cenných papírech
 • Zákon o hromadné správě autorských práv
 • Zákon o rostlinolékařské péči
 • Zákon o civilním letectví
 • Zákon o lihu
 • Zákon o léčivech
 • Zákon o Komisi pro cenné papíry
 • Zákon o chemických látkách
 • Zákon o návykových látkách
 • Zákon o právu autorském
 • Zákon o telekomunikacích
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • Zákon o obalech
 • Zákon o ochraně ovzduší
 • Zákon o elektronických komunikacích
 • Zákon o registračních pokladnách
 • Zákon o registračních pokladnách
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o nadacích a nadačních fondech
 • Devizový zákon
 • Zákon o obecně prospěšných společnostech
 • Zákon o státním podniku
 • Zákon o auditorech
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon o kolektivním investování
 • Zákon o dluhopisech
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon o veřejných zakázkách
 • Koncesní zákon
 • atd.
Pracovní právo
 • Zákoník práce
 • Zákon o prodloužení mateřské dovolené
 • Zákon o pedagogických pracovnících
 • Zákon o zaměstnanosti
 • Zákon o inspekci práce
 • Zákon o životním a existenčním minimu
 • Zákon o ochraně zaměstnanců
 • Zákon o kolektivním vyjednávání
 • Zákon o důchodovém pojištění
 • Nařízení vlády o minimální mzdě
 • atd.
Daňové právo
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • Zákon o o dani z nemovitostí
 • Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Zákon o dani silniční
 • Zákon o dani z přidané hodnoty
 • Zákon o spotřebních daních
 • Zákon o správě daní a poplatků
 • Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • atd.
Sociální právo
 • Zákon o sociálním zabezpečení
 • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon o státní sociální podpoře
 • Zákon o důchodovém pojištění
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon o sociálních službách
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • Zákon o nemocenském pojištění
 • atd.

Systémové požadavky:

 • Operační systém: Windows 98; Windows ME; Windows 2000 Service Pack 3; Windows XP Service Pack 2; Windows Server 2003; Windows Vista, Windows 7
 • Požadované místo na pevném disku: 400 MB
 • Připojení k internetu pro stahování aktualizací.