TOPlist

Podpora společenství vlastníků bytových jednotek

Podpora společenství vlastníků bytových jednotek

Podpora společenství vlastníků bytových jednotek

Právní poradenství zdarma

Se zakoupením produktu Právník snadně - podpora společenství vlastníků bytových jednotek máte k dispozici právní poradenství na rok zdarma. Můžete se ptát na tyto okruhy dotazů:

 1. Problematika bytů, nebytových a společných prostor a veškerých vztahů v bytovém právu
 2. Zakládání a vznik družstva nebo společenství vlastníků, stanovy, právní vztahy, orgány SVJ
 3. Nájemní smlouvy a jejich změny. Smlouvy o převodu bytu do vlastnictví
 4. Prohlášení vlastníka objektu o vymezení bytových jednotek
 5. Domovní řád. Opravy domu a jeho společných částí. Domovnictví
 6. Příspěvky do fondu oprav. Skončení nájmu bytu. Vymáhání dluhů od neplatičů.
 7. Pozemky okolo domu, garáže, parkovací místa
 8. Občanské právo a s ním související právní předpisy
 9. a další související oblasti

Také máte možnost konzultovat dohody a smlouvy. Můžete si nechat ověřit vaše obchodní podmínky nebo provozní řád. Poradenství můžete využívat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Můžete se ptát právníků každý den na neomezený počet dotazů. Poradna vám šetří peníze!
Jak funguje Poradna?

Vzory smluv

Součástí produktu podpora města jsou vzory smluv. Máte k dispozici desítky vzorů, které pravidelně novými vzory doplňujeme a celý seznam rozšiřujeme. Jednotlivé vzory můžete jednoduše editovat a upravovat dle vlastních potřeb v administrativní části vašeho účtu na webu snadne.cz
Jak funguje práce se vzory?

Edice Právník snadně

Edice Právník Snadně obsahuje software Právník Snadně s obchodním, pracovním, daňovým a sociálním právem. CD-ROM Právník Snadně v kombinaci s roční aktualizací Vám pomůže v orientaci mezi paragrafy. Je to vhodný doplněk kanceláře každé obce a jejích zaměstnanců. Při vývoji jsme mysleli na koncového uživatele. Aplikace vás tak potěší svou přehledností a jednoduchostí ovládání. Přesnost aktualizací je samozřejmostí.

CD-ROM obsahuje:

Obchodní právo
 • Zákon směnečný a šekový
 • Zákon o poštovních službách
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o cenných papírech
 • Zákon o hromadné správě autorských práv
 • Zákon o rostlinolékařské péči
 • Zákon o civilním letectví
 • Zákon o lihu
 • Zákon o léčivech
 • Zákon o Komisi pro cenné papíry
 • Zákon o chemických látkách
 • Zákon o návykových látkách
 • Zákon o právu autorském
 • Zákon o telekomunikacích
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • Zákon o obalech
 • Zákon o ochraně ovzduší
 • Zákon o elektronických komunikacích
 • Zákon o registračních pokladnách
 • Zákon o registračních pokladnách
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o nadacích a nadačních fondech
 • Devizový zákon
 • Zákon o obecně prospěšných společnostech
 • Zákon o státním podniku
 • Zákon o auditorech
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon o kolektivním investování
 • Zákon o dluhopisech
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon o veřejných zakázkách
 • Koncesní zákon
 • atd.
Pracovní právo
 • Zákoník práce
 • Zákon o prodloužení mateřské dovolené
 • Zákon o pedagogických pracovnících
 • Zákon o zaměstnanosti
 • Zákon o inspekci práce
 • Zákon o životním a existenčním minimu
 • Zákon o ochraně zaměstnanců
 • Zákon o kolektivním vyjednávání
 • Zákon o důchodovém pojištění
 • Nařízení vlády o minimální mzdě
 • atd.
Daňové právo
 • Zákon o daních z příjmů
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • Zákon o o dani z nemovitostí
 • Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • Zákon o dani silniční
 • Zákon o dani z přidané hodnoty
 • Zákon o spotřebních daních
 • Zákon o správě daní a poplatků
 • Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • atd.
Sociální právo
 • Zákon o sociálním zabezpečení
 • Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zákon o státní sociální podpoře
 • Zákon o důchodovém pojištění
 • Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon o sociálních službách
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • Zákon o nemocenském pojištění
 • atd.

Systémové požadavky:

 • Operační systém: Windows 98; Windows ME; Windows 2000 Service Pack 3; Windows XP Service Pack 2; Windows Server 2003; Windows Vista, Windows 7
 • Požadované místo na pevném disku: 400 MB
 • Připojení k internetu pro stahování aktualizací.