TOPlist

Všichni naší zákazníci mají právní poradenství úplně zdarma!

Voda zaplavující zahradu při vydatnějších deštích

Dotaz :

Jeden občan se na nás obrátil s žádostí o pomoc. Vedle jeho zahrady byly cca před 10 lety vybudovány nové rod. domy a majitelé si kolem těchto pozemků zbudovali ploty s podezdívkou. Jednotlivé pozemky na sebe navazují, takže zde vznikla přibližně 100 m dlouhá zábrana, která jako trativod svádí vodu právě směrem k jeho zahradě a někdy se jedná opravdu o velké množství. Pozemek, odkud voda přitéká, nad těmito podezdívkami je svažitý a patří jednomu vlastníkovi- zemědělci. Ten se samozřejmě odvolává na skutečnost, že hlavní původci problému jsou stavebníci, kteří volný průtok terénem směrem do luk, nepřirozeně zkorigovali k pozemkům žadatele, který tyto potíže před výstavbou plotů neměl. Zda byl žadatel před lety přizván jako účastník řízení, a nebo se ploty budovaly na základě jiné žádosti, kde se tato povinnost st. úřadům přímo nenařizuje jsme se zatím nedotazovali. Každopádně je mezi koncem poslední podezdívky a zahradou žadatele asi 3,5 m široký pozemek, který slouží jako komunikace pro pěší a je v majetku obce. To znamená, že přímím sousedem není a nebyl a to nemluvím o vzdálenějších parcelách. Kdo je podle Vašeho názoru zodpovědný za tento stav a na koho by se měl žadatel obrátit v první řadě?

Odpověď :

Vážený pane. Dle § 127 občanského zákoníku platí, že: "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi." Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vlastník pozemku se musí zdržet všeho, co by obtěžovalo jiného vlastníka. Pokud se pak v ustanovení mluví o "sousedově pozemku či stavbě", nemyslí se tím pouze přímo sousedící pozemky, ale i pozemky vzdálenější, pokud z nich pronikají nějaké imise. Pro vlastníka by tak ze zákona měla vyplývat povinnost zajistit likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků a staveb. Pokud toto vlastník pozemku nesplní, je možné se obrátit na soud, aby zjednal nápravu. Osobně bych nápravu pokojného stavu požadoval po všech dotčených vlastnících, protože všichni společně nezajistili, aby voda neprotékala na pozemek jejich souseda. Stanovení, zda však je jejich jednání či opomenutí v příčinné souvislosti s protékající vodou, je však záležitost soudního posouzení.